गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधन कर

गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधन कर सामान्यतया कर भनेको व्यक्तिले राज्य सरकारलाई बुझाउने तिरो हो । हामीले करलाई कुनै पनि व्यक्तिगत प्राप्तिको लागि कुनै अपेक्षा नगरी सरकारलाई भुक्तान गरिने अनैच्छिक रकमको रूपमा बुझ्न सक्छौँ । करका पनि विभिन्न प्रकार छन् । जस मध्ये प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर व्यापक चलनचल्तीमा रहेको पाउछौँ

Read more

Gandaki Province Tax Rebate for Public Vehicles

With the advent of federalism, the Constitution of Nepal 2015 introduced a transformative change by dividing Nepal into seven provinces and embracing the principles of power decentralization and power sharing. This division not only brought about a reconfiguration of administrative boundaries but also granted greater autonomy to the provincial governments.

Read more